Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Andrzej Treder

Dariusz Andrzej Treder

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 162, przynależność:

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa stała II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego. wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Gniewino Sesja testowa za
Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa za
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 2 Sesja testowa wstrzymał się
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 3 Sesja testowa za
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 5 Sesja testowa przeciw
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 7 Sesja testowa przeciw
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 8 Sesja testowa za
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 9 Sesja testowa za
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 10 Sesja testowa przeciw
Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 4 Sesja testowa wstrzymał się
Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym dla przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczących Rady Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II sesja Rady Gminy Gniewino za
Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Zatwierdzenie porządku obrad. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Gniewino na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Zatwierdzenie porządku obrad. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Bychowo, Gniewino, Tadzino i Chynowie. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino, położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gniewino do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Morskich. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
Zatwierdzenie porządku obrad V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino oraz uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniewino na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geogezyjnego Salino w Gminie Gniewino. V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzebielinko w Gminie Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własość Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Zatwierdzenie porządku obrad VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie w 2018 roku VI sesja Rady Gminy Gniewino za
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 rok VI sesja Rady Gminy Gniewino za