Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Gniewino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dietrich  Bernhard Krzebietke

Dietrich Bernhard Krzebietke

Wiceprzewodniczący

Okręg: 10, zdobyte głosy: 150

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa stała II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 16:26:53 Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Gniewino Sesja testowa za
2018-11-26 16:38:35 Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa za
2018-11-26 16:48:29 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 1 Sesja testowa za
2018-11-26 16:53:10 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 2 Sesja testowa za
2018-11-26 16:59:26 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 3 Sesja testowa za
2018-11-26 17:15:57 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 5 Sesja testowa za
2018-11-26 17:22:39 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 6 Sesja testowa za
2018-11-26 17:29:57 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 7 Sesja testowa za
2018-11-26 17:41:03 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 8 Sesja testowa za
2018-11-26 17:46:04 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 9 Sesja testowa za
2018-11-26 17:51:43 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 10 Sesja testowa za
2018-11-26 17:10:56 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 4 Sesja testowa za
2018-11-27 15:22:32 Uchwała w sprawie zmiany testu nr 1 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:11:41 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Gniewino. Sesja testowa II za
2018-11-27 15:14:54 Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa II za
2018-11-27 15:25:09 Uchwała w sprawie określenia programu testu nr 2 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:44:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia testu nr 4 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:50:27 Uchwała w sprawie przeprowadzenia testu nr 5 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:54:03 Uchwała w sprawie ograniczenia testu nr 6 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:58:29 Uchwała w sprawie przyjęcia testu nr 7 Sesja testowa II za
2018-11-27 16:00:46 Uchwała w sprawie rozwiązania testu nr 8 Sesja testowa II za
2018-11-27 16:04:37 Uchwała w sprawie podjętych działań do testu nr 9 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:41:59 Uchwała w sprawie nadania testu nr 3 Sesja testowa II za
2018-11-29 13:07:43 Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:20:36 Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym dla przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczących Rady Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:48:31 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:55:52 Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:59:11 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:07:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:11:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:19:34 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:26:06 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:29:27 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:34:08 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:07:18 Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:08:52 Zatwierdzenie porządku obrad. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:14:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:27:35 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:58:19 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Gniewino na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:00:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:02:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:04:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:04:11 Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:07:28 Zatwierdzenie porządku obrad. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:21:38 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:27:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:31:04 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:33:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:38:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Bychowo, Gniewino, Tadzino i Chynowie. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:41:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino, położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:44:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:48:43 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:52:30 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:56:36 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:59:11 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gniewino do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Morskich. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 14:06:07 Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:03:11 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:06:05 Zatwierdzenie porządku obrad V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:26:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino oraz uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:28:41 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:36:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:40:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:43:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniewino na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:45:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:48:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geogezyjnego Salino w Gminie Gniewino. V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:51:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzebielinko w Gminie Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:55:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własość Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:58:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:05:24 Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:06:41 Zatwierdzenie porządku obrad VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:19:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:26:14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:28:34 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:33:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:35:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:38:26 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:40:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:42:13 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie w 2018 roku VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:43:19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 rok VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:05:21 Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy Gniewino VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:08:29 Zatwierdzenie porządku obrad VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:08:04 Projekt Uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finasowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finasowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:12:34 Projekt uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:31:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:34:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:37:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:42:30 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:44:27 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:47:04 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2019r. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:49:12 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gniewino VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:50:57 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:52:37 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:54:32 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:56:35 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:58:27 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położej w obrębie geodezyjnym Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 14:00:40 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:06:58 Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy Gniewino VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:34:58 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:40:36 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:44:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:46:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:48:15 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino.. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:50:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:53:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:10:17 Zatwierdzenie porządku obrad VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:07:03 Zatwierdzenie porządku obrad. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:24:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:25:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:26:59 Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie wyboru Sołtysa w Sołectwie Bychowo oraz zarządzenia nowych wyborów. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:31:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:33:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:05:08 Przyjęcie protokołu X sesji Rady Gminy Gniewino. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:06:37 Zatwierdzenie porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:28:19 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:30:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:39:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:05:54 Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:07:33 Zatwierdzenie porządku obrad. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:35:41 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:37:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:38:47 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:39:57 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:42:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:44:18 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:45:43 Projekt uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Gniewinie oraz Samorządowego Gimnazjum im. Ks. Stanisława Galasa w Kostkowie. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:47:47 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:49:29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bychowo. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:50:57 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:52:33 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:54:33 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie Łęczyn Dolny. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:56:33 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:58:03 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opat, jak również trybu ich pobierania. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:59:26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:10:42 Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy Gniewino. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:23:52 Zatwierdzenie porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:27:36 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:59:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:07:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:12:05 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gniewino. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:15:37 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:18:32 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rybno. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:29:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:08:57 Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Gminy Gniewino. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:10:09 Zatwierdzenie porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:20:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino oraz uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:23:41 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 20201) XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:27:07 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026 XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:32:01 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:37:45 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:41:17 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewwino na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:43:49 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:48:34 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gniewino i Nadole. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:51:27 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:10:17 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Gniewino. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:12:07 Zatwierdzenie porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:25:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wejherowo na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:29:24 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 20201) XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:30:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:32:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewino na lata 2019 -2022 z perspektywą do 2026 r." XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:34:53 Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2020r. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:37:03 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bychowo i Toliszczek (sołectwo Bychowo) na lata 2019-2026”. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:40:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:03:20 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Gniewino XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:05:02 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:33:22 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy7. Gniewino na rok 20201). XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:35:46 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata8. 2020-2026. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:43:06 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości miesięcznych diet przysługujących9. sołtysom sołectw w Gminie Gniewino. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:48:46 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gniewinku". XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:52:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy11. nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:06:30 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Gniewino. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:07:53 Zatwierdzenie porządku obrad. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:32:15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:11:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finasowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2019. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:32:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2019r. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:55:38 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:57:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:59:51 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:04:59 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:09:19 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:15:34 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:16:43 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:19:58 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gniewino oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:21:25 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/127/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za opróżnianie pojemnika na odpady komunalne. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:25:07 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/245/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:28:21 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:31:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:02:40 Zatwierdzenie porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:01:20 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:25:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:26:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:31:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Salinko, gmina Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:35:56 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:02:39 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Gniewino. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:04:35 Zatwierdzenie porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:19:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:20:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:30:33 Projekt uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1443G (Kolkowo- Rybno – odcinek od skrzyżowania z DP 1439G do skrzyżowania z DP 1446G o długości 4,413 km) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:34:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino (dz. nr 406). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:37:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:40:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Gminy Gniewino ( Salinko). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:42:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino (Kostkowo). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:05:27 Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:07:16 Zatwierdzenie porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:34:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:35:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:35:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:36:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gniewino na lata 2020-2024. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:37:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:38:22 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - dz. nr 133 obręb geodezyjny Kostkowo do kategorii gminnych dróg publicznych. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:39:05 Projekt uchwały w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 107023G na terenie Gminy Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:39:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tadzino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:01:15 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:02:56 Zatwierdzenie porządku obrad. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:31:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:32:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:35:18 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:37:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:43:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:01:51 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Gniewino. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:03:17 Zatwierdzenie porządku obrad. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:27:36 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:57:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:00:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:01:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:07:17 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gniewino. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:10:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:11:52 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:13:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:27:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:29:38 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji stałej Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:32:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:44:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:47:34 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gniewino środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:49:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:50:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz cześć obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:53 Projekt uchwały w sprawie określania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Gniewino w 2021 roku. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:52:30 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:54:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:55:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:05 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:59 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:41:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:43:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:46:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:50:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:53:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:56:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 11:17:28 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 11:23:23 Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 12:30:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 12:54:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcie informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego CKSTiB za rok 2020. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:21:02 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2020 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:44:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:45:17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:46:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:47:44 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolnego -Przedszkolnego w Gniewinie XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:49:03 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1, w Samorządowe Przedszkole w Gniewinie oraz utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:50:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:51:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Perlino, gmina Gniewino. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:52:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Chynowie, gmina Gniewino. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:53:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:54:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:55:24 Projekt uchwały w sprawie określania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określania wzoru deklaracji o dochodach z gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:02:55 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Gniewino XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:04:39 Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:42:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021 XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:59:48 Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:02:01 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia p. Hannie Dudzik – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w sprawie dodatków energetycznych. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:03:38 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewino do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:05:04 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:06:44 Projekt Uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 107011G na terenie Gminy Gniewino. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:08:09 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – dz. nr 8/1, 50/1, 51/1, obręb geodezyjny Tadzino do kategorii gminnych dróg publicznych. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:10:04 Projekt Uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gniewino i Rybno XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:11:59 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:53:19 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021- 2026 Uchwały XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:07:44 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:10:03 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:44:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:45:41 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:48:11 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:50:01 Projekt Uchwały sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:50:46 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 107028G. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:51:36 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:52:28 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:53:53 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:55:03 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:55:46 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:06:17 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:08:16 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:40:22 Projekt Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:41:44 Projekt Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:43:32 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie oraz nadania jednostce nowego statutu. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:44:31 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:45:23 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących własnością Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:46:25 Projekt Uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Gniewino uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:47:38 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Gniewino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 września 2016 r. poz. 3211) XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:48:30 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości poprzez nowe ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:49:49 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Salino w gminie Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:50:48 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:51:53 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:54:03 Projekt Uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:56:04 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:57:58 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 14:00:15 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 14:01:12 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:01:43 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:02:47 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:21:56 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:24:18 Projekt Uchwały w w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewino. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:23:14 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:24:09 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Gniewino. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:25:15 Zatwierdzenie porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:49:06 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:50:46 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:11:33 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022 - 2026. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:31:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:33:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:14:20 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Gniewino. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:16:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:40:45 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:42:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2026. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:42:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2022. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:53:01 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z obszaru gminy Gniewino. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:56:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 14:00:35 Projekt uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 14:02:20 Projekt uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 14:04:17 Projekt uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:10:58 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:13:00 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:39:20 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:41:44 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:43:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2026. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:45:28 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gniewino w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:47:51 Projekt Uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gniewino zadania publicznego w zakresie oświaty ponadpodstawowej – prowadzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:49:44 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:52:48 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino - na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Choczewo. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:54:28 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:56:14 Nieuwzględnienie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:58:00 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:59:09 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 14:01:54 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bychowo w gminie Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 14:05:50 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2022 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:25:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:27:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:09:26 Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:12:17 Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:10:49 Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Gniewino XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:11:39 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:26:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:28:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:31:45 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:34:30 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/279/2022 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:37:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2022r. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:39:48 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:11:39 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:17:10 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:56:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 14:35:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2021, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:05:50 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:21:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2022. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:22:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:24:59 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:25:59 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:26:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:27:25 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:17:21 Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:18:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:36:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:38:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:39:42 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 „Rokiem Energetyki Odnawialnej w Gminie Gniewino”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:40:49 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:10:31 Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:11:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:21:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:22:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:25:23 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:27:30 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:28:46 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gniewinie. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:31:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino”. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:32:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chynowie na lata 2022 – 2028”. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:34:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, przynależnych do nich pomieszczeń, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu lub jego sprzedaży. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:36:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rybno. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:10:15 Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:11:26 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:14:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:16:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:06:32 Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Gniewino. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:07:44 Zatwierdzenie porządku obrad. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:35:43 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:37:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:39:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny”. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:41:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:43:03 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewino na lata 2023 – 2027. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:44:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:09:18 Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Gniewino. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:10:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:29:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:30:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:33:00 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:35:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:38:14 Projekt uchwały w w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:41:09 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:44:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębina w gm. Gniewino. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:45:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzebielinek XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:48:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:51:13 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:52:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:19:34 Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:20:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:28:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:30:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:39:34 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023 - 2028. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:42:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023 XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:55:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:59:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:01:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:03:19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:06:10 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:09:44 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:12:48 Projekt uchwały w w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:14:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:15:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:11:28 Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:12:31 Zatwierdzenie porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:51:22 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:52:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:55:33 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:08:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Gniewino a Gminą Gogolin. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:11:46 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 . XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:13:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dębina w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:15:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Strzebielinek w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:17:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:19:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:21:35 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bychowo, Gniewino, Strzebielinko i Toliszczek w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:23:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:25:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:11:21 Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gniewino XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:22:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:23:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:26:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego proponowanego przebiegu linii kolejowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino na odcinku przez obszar Gminy Gniewino. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:28:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:29:59 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2023 rok”. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:31:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:41:37 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:10:22 Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:11:18 Zatwierdzenie porządku obrad. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:41:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:43:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:45:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bychowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:46:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chynowie. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:46:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czymanowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:47:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:48:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kostkowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:48:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lisewo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:49:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzynko. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:49:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzyno. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:50:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nadole. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:50:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Perlino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:51:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rybno. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:52:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tadzino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:53:55 Projekt uchwały w sprawie członkostwa Gminy Gniewino w Stowarzyszeniu Bursztynowy Pasaż. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:56:29 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2023 roku. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:57:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 14:00:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 12:41:26 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Gniewino XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 12:42:33 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:02:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:25:41 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, i Biblioteka za rok 2022. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:52:19 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:17:54 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:20:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:22:57 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Tadzino w gminie Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:24:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gniewino w gminie Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:25:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:26:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:28:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:12:42 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:14:05 Zatwierdzenie porządku obrad. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:39:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:42:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:45:20 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:48:44 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gniewino . L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:49:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:51:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:55:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:56:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:58:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 13:35:05 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 13:36:04 Zatwierdzenie porządku obrad. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:08:04 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:11:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:13:40 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego minimalną liczbę miejsc do parkowania i wprowadzenie zapisu „nie dotyczy” w miejsce „wyklucza się” - uwaga uwzględniona LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:14:37 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej i dopuszczenie wytwarzania energii elektrycznej - uwaga uwzględniona LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:15:33 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości terenu i wprowadzenie stawki 0% w miejsce 30% - uwaga uwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:16:17 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego zakazu zabudowy - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:17:19 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:18:43 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego zakazu zabudowy w celu umożliwienia realizacji zagrody gospodarstwa rolnego - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:19:35 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:20:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:23:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:21:42 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Gniewino LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:23:20 Zatwierdzenie porządku obrad. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:45:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:47:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:48:51 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:50:36 Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:52:03 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:53:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:55:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:56:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:18:37 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Gniewino LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:20:36 Zatwierdzenie porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:47:10 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:48:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:55:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 14:18:17 Projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Gniewino na rok 2024. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 14:20:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru gminy Gniewino. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-01-23 13:15:28 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Gniewino. LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:34:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:37:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2024 rok” LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:40:19 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:43:01 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024 LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:44:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028 LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:11:29 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Gniewino. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:12:32 Zatwierdzenie porządku obrad. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:25:49 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:27:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:30:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2024. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:33:42 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewino”. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:36:27 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewino”. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:39:17 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:41:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego Programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców gminy Gniewino. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:44:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za