Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jadwiga Urszula Szulc

Jadwiga Urszula Szulc

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.02.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/4/2018 w sprawie powołania komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-03-26 12:11:52 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:13:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:27:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:29:38 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji stałej Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:32:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:44:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:47:34 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gniewino środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:49:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:50:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz cześć obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:53 Projekt uchwały w sprawie określania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Gniewino w 2021 roku. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:52:30 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:54:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:55:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:05 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:59 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:41:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:43:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:46:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:50:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:53:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:56:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 11:17:28 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 11:23:23 Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 12:30:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 12:54:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcie informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego CKSTiB za rok 2020. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:21:02 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2020 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:44:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:45:17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:46:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:47:44 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolnego -Przedszkolnego w Gniewinie XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:49:03 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1, w Samorządowe Przedszkole w Gniewinie oraz utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:50:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:51:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Perlino, gmina Gniewino. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:52:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Chynowie, gmina Gniewino. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:53:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:54:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:55:24 Projekt uchwały w sprawie określania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określania wzoru deklaracji o dochodach z gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:02:55 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Gniewino XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:04:39 Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:42:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021 XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:59:48 Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:02:01 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia p. Hannie Dudzik – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w sprawie dodatków energetycznych. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:03:38 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewino do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:05:04 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:06:44 Projekt Uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 107011G na terenie Gminy Gniewino. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:08:09 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – dz. nr 8/1, 50/1, 51/1, obręb geodezyjny Tadzino do kategorii gminnych dróg publicznych. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:10:04 Projekt Uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gniewino i Rybno XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:11:59 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:53:19 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021- 2026 Uchwały XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:07:44 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:10:03 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:44:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:45:41 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:48:11 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:50:01 Projekt Uchwały sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:50:46 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 107028G. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:51:36 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:52:28 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:53:53 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:55:03 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:55:46 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:06:17 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:08:16 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:40:22 Projekt Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:41:44 Projekt Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:43:32 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie oraz nadania jednostce nowego statutu. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:44:31 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:45:23 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących własnością Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:46:25 Projekt Uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Gniewino uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:47:38 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Gniewino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 września 2016 r. poz. 3211) XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:48:30 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości poprzez nowe ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:49:49 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Salino w gminie Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:50:48 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:51:53 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:54:03 Projekt Uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:56:04 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:57:58 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 14:00:15 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 14:01:12 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za