Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Gniewino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krystian Maciej Treder

Krystian Maciej Treder

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność: KWW WSPÓLNA GMINA

Status: powołany - 28.12.2021

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki stała XXXI/262/2022 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-12-28 13:24:09 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Gniewino. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:25:15 Zatwierdzenie porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:49:06 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:50:46 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:11:33 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022 - 2026. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:31:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:33:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:14:20 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Gniewino. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:16:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:40:45 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:42:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2026. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:42:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2022. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:53:01 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z obszaru gminy Gniewino. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 13:56:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 14:00:35 Projekt uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 14:02:20 Projekt uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-02-25 14:04:17 Projekt uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:13:00 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:39:20 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-03-30 13:41:44 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-03-30 13:43:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2026. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-03-30 13:45:28 Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gniewino w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:47:51 Projekt Uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Gniewino zadania publicznego w zakresie oświaty ponadpodstawowej – prowadzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2022-03-30 13:49:44 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:52:48 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino - na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Choczewo. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:54:28 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:56:14 Nieuwzględnienie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2022-03-30 13:58:00 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 13:59:09 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 14:01:54 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bychowo w gminie Gniewino. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-03-30 14:05:50 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2022 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:25:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:27:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:09:26 Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:12:17 Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:10:49 Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Gniewino XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:11:39 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:26:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:28:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:31:45 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:34:30 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/279/2022 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:37:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2022r. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:39:48 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2022-06-29 13:11:39 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:17:10 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:56:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 14:35:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2021, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:05:50 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:21:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2022. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:22:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:24:59 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:25:59 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:26:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:27:25 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:13:56 Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:14:57 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:42:29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-07-29 10:43:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-07-29 10:47:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Gniewino z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:48:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:51:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:55:16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:57:12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bychowo, Gniewino, Strzebielinko i Toliszczek w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:58:55 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:59:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 11:01:55 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:17:21 Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:18:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:36:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:38:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:39:42 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 „Rokiem Energetyki Odnawialnej w Gminie Gniewino”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:40:49 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:10:31 Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:11:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:21:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:22:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:25:23 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:27:30 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:28:46 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gniewinie. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2022-09-28 13:31:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino”. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:32:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chynowie na lata 2022 – 2028”. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:34:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, przynależnych do nich pomieszczeń, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu lub jego sprzedaży. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:36:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rybno. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:10:15 Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:11:26 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:14:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:16:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:06:32 Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Gniewino. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:07:44 Zatwierdzenie porządku obrad. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:35:43 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-11-03 14:37:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2022-11-03 14:39:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny”. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:41:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:43:03 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewino na lata 2023 – 2027. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:44:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:09:18 Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Gniewino. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:10:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:29:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:30:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:33:00 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:35:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:38:14 Projekt uchwały w w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:41:09 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:44:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębina w gm. Gniewino. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:45:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzebielinek XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:48:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:51:13 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:52:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:19:34 Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:20:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:28:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:30:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:39:34 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023 - 2028. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:42:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023 XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:55:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:59:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:01:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:03:19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:06:10 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:09:44 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:12:48 Projekt uchwały w w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:14:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:15:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:11:28 Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:12:31 Zatwierdzenie porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:51:22 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:52:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:55:33 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:08:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Gniewino a Gminą Gogolin. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:11:46 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 . XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:13:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dębina w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:15:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Strzebielinek w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:17:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:19:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:21:35 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bychowo, Gniewino, Strzebielinko i Toliszczek w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:23:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:25:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:09:32 Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Gniewino. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:17:54 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:20:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:22:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:23:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:11:21 Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gniewino XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:22:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:23:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:26:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego proponowanego przebiegu linii kolejowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino na odcinku przez obszar Gminy Gniewino. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:28:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:29:59 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2023 rok”. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:31:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:41:37 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:10:22 Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:11:18 Zatwierdzenie porządku obrad. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:41:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:43:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:45:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bychowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:46:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chynowie. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:46:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czymanowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:47:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:48:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kostkowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:48:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lisewo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:49:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzynko. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:49:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzyno. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:50:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nadole. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:50:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Perlino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:51:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rybno. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:52:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tadzino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:53:55 Projekt uchwały w sprawie członkostwa Gminy Gniewino w Stowarzyszeniu Bursztynowy Pasaż. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:56:29 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2023 roku. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:57:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 14:00:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 12:41:26 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Gniewino XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 12:42:33 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:02:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:25:41 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, i Biblioteka za rok 2022. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:52:19 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:17:54 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:20:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:22:57 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Tadzino w gminie Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:24:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gniewino w gminie Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:25:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:26:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:28:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:12:42 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:14:05 Zatwierdzenie porządku obrad. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:39:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:42:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:45:20 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:48:44 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gniewino . L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:49:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:51:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:55:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:56:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:58:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 13:35:05 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 13:36:04 Zatwierdzenie porządku obrad. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:08:04 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LI Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2023-09-27 14:11:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LI Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2023-09-27 14:13:40 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego minimalną liczbę miejsc do parkowania i wprowadzenie zapisu „nie dotyczy” w miejsce „wyklucza się” - uwaga uwzględniona LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:14:37 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej i dopuszczenie wytwarzania energii elektrycznej - uwaga uwzględniona LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:15:33 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości terenu i wprowadzenie stawki 0% w miejsce 30% - uwaga uwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:16:17 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego zakazu zabudowy - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:17:19 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:18:43 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego zakazu zabudowy w celu umożliwienia realizacji zagrody gospodarstwa rolnego - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:19:35 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:20:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:23:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:21:42 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Gniewino LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:23:20 Zatwierdzenie porządku obrad. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:45:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LII Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2023-12-01 13:47:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LII Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymał się
2023-12-01 13:48:51 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:50:36 Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:52:03 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:53:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:55:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:56:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:18:37 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Gniewino LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:20:36 Zatwierdzenie porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:47:10 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:48:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:55:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 14:18:17 Projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Gniewino na rok 2024. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 14:20:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru gminy Gniewino. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-01-23 13:15:28 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Gniewino. LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:34:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:37:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2024 rok” LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:40:19 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:43:01 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024 LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:44:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028 LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:11:29 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Gniewino. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:12:32 Zatwierdzenie porządku obrad. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:25:49 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:27:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:30:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2024. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:33:42 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewino”. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:36:27 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewino”. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:39:17 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:41:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego Programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców gminy Gniewino. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:44:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za