Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Gniewino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech     Józef Block

Wojciech Józef Block

Wiceprzewodniczący

Okręg: 3, zdobyte głosy: 111, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 16:26:53 Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Gniewino Sesja testowa za
2018-11-26 16:38:35 Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa za
2018-11-26 16:48:29 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 1 Sesja testowa za
2018-11-26 16:53:10 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 2 Sesja testowa za
2018-11-26 16:59:26 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 3 Sesja testowa za
2018-11-26 17:15:57 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 5 Sesja testowa za
2018-11-26 17:22:39 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 6 Sesja testowa za
2018-11-26 17:29:57 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 7 Sesja testowa przeciw
2018-11-26 17:41:03 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 8 Sesja testowa przeciw
2018-11-26 17:46:04 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 9 Sesja testowa za
2018-11-26 17:51:43 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 10 Sesja testowa przeciw
2018-11-26 17:10:56 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 4 Sesja testowa za
2018-11-27 15:22:32 Uchwała w sprawie zmiany testu nr 1 Sesja testowa II przeciw
2018-11-27 15:11:41 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Gniewino. Sesja testowa II za
2018-11-27 15:14:54 Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa II za
2018-11-27 15:25:09 Uchwała w sprawie określenia programu testu nr 2 Sesja testowa II wstrzymał się
2018-11-27 15:44:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia testu nr 4 Sesja testowa II przeciw
2018-11-27 15:50:27 Uchwała w sprawie przeprowadzenia testu nr 5 Sesja testowa II przeciw
2018-11-27 15:54:03 Uchwała w sprawie ograniczenia testu nr 6 Sesja testowa II przeciw
2018-11-27 15:58:29 Uchwała w sprawie przyjęcia testu nr 7 Sesja testowa II wstrzymał się
2018-11-27 16:00:46 Uchwała w sprawie rozwiązania testu nr 8 Sesja testowa II za
2018-11-27 16:04:37 Uchwała w sprawie podjętych działań do testu nr 9 Sesja testowa II przeciw
2018-11-27 15:41:59 Uchwała w sprawie nadania testu nr 3 Sesja testowa II za
2018-11-29 13:07:43 Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:20:36 Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym dla przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczących Rady Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:48:31 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:55:52 Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:59:11 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:07:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:11:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:19:34 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:26:06 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:29:27 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:34:08 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:07:18 Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:08:52 Zatwierdzenie porządku obrad. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:14:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:27:35 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:58:19 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Gniewino na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:00:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:02:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:04:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:04:11 Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:07:28 Zatwierdzenie porządku obrad. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:21:38 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:27:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:31:04 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:33:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:38:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Bychowo, Gniewino, Tadzino i Chynowie. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:41:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino, położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:44:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:48:43 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:52:30 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:56:36 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:59:11 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gniewino do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Morskich. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 14:06:07 Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:03:11 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:06:05 Zatwierdzenie porządku obrad V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:26:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino oraz uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:28:41 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:36:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:40:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:43:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniewino na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:45:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:48:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geogezyjnego Salino w Gminie Gniewino. V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:51:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzebielinko w Gminie Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:55:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własość Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:58:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:05:24 Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:06:41 Zatwierdzenie porządku obrad VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:19:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:26:14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:28:34 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:33:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:35:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:38:26 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:40:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:42:13 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie w 2018 roku VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:43:19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 rok VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:05:21 Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy Gniewino VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:08:29 Zatwierdzenie porządku obrad VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:08:04 Projekt Uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finasowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finasowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:12:34 Projekt uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:31:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:34:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:37:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:42:30 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:44:27 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:47:04 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2019r. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:49:12 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gniewino VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:50:57 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:52:37 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:54:32 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:56:35 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:58:27 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położej w obrębie geodezyjnym Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 14:00:40 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:07:03 Zatwierdzenie porządku obrad. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:24:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:25:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:26:59 Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie wyboru Sołtysa w Sołectwie Bychowo oraz zarządzenia nowych wyborów. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:31:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:33:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:08:25 Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy Gniewino X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:09:34 Zatwierdzenie porządku obrad. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:32:10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:33:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:38:22 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:40:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Gniewino w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:43:15 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Salino w gminie Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:45:30 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Salinko w gminie Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:47:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:49:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:51:26 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:54:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rybno. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:57:00 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gniewinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:05:08 Przyjęcie protokołu X sesji Rady Gminy Gniewino. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:06:37 Zatwierdzenie porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:28:19 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:30:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:39:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:05:54 Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:07:33 Zatwierdzenie porządku obrad. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:35:41 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:37:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:38:47 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:39:57 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:42:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:44:18 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:45:43 Projekt uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Gniewinie oraz Samorządowego Gimnazjum im. Ks. Stanisława Galasa w Kostkowie. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:47:47 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/226/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:49:29 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bychowo. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:50:57 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:52:33 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:54:33 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie Łęczyn Dolny. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:56:33 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:58:03 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opat, jak również trybu ich pobierania. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-11-28 13:59:26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:08:57 Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Gminy Gniewino. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:10:09 Zatwierdzenie porządku obrad. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:20:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino oraz uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:23:41 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 20201) XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:27:07 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026 XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:32:01 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:37:45 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:41:17 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewwino na 2020 rok. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:43:49 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:48:34 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gniewino i Nadole. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-03-05 13:51:27 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:10:17 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Gniewino. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:12:07 Zatwierdzenie porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:25:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wejherowo na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:29:24 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 20201) XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:30:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:32:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewino na lata 2019 -2022 z perspektywą do 2026 r." XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:34:53 Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2020r. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:37:03 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bychowo i Toliszczek (sołectwo Bychowo) na lata 2019-2026”. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:40:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:03:20 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Gniewino XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:05:02 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:33:22 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy7. Gniewino na rok 20201). XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:35:46 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata8. 2020-2026. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:43:06 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości miesięcznych diet przysługujących9. sołtysom sołectw w Gminie Gniewino. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:48:46 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gniewinku". XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:52:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy11. nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:06:30 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Gniewino. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:07:53 Zatwierdzenie porządku obrad. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:32:15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:11:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finasowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2019. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:32:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2019r. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:55:38 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:57:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:59:51 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:04:59 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:09:19 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:15:34 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:16:43 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:19:58 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gniewino oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:21:25 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/127/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za opróżnianie pojemnika na odpady komunalne. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:25:07 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/245/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:28:21 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:31:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:02:40 Zatwierdzenie porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:01:20 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:25:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:26:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:31:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Salinko, gmina Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:35:56 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:02:39 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Gniewino. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:04:35 Zatwierdzenie porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:19:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:20:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:30:33 Projekt uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1443G (Kolkowo- Rybno – odcinek od skrzyżowania z DP 1439G do skrzyżowania z DP 1446G o długości 4,413 km) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:34:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino (dz. nr 406). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:37:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:40:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Gminy Gniewino ( Salinko). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:42:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino (Kostkowo). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:05:27 Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:07:16 Zatwierdzenie porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:34:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:35:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:35:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:36:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gniewino na lata 2020-2024. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:37:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:38:22 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - dz. nr 133 obręb geodezyjny Kostkowo do kategorii gminnych dróg publicznych. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:39:05 Projekt uchwały w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 107023G na terenie Gminy Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:39:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tadzino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:01:15 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:02:56 Zatwierdzenie porządku obrad. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:31:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:32:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:35:18 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:37:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:43:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:01:51 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Gniewino. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:03:17 Zatwierdzenie porządku obrad. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:27:36 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:57:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:00:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:01:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:07:17 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gniewino. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:10:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:11:52 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:13:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:27:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:29:38 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji stałej Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:32:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:44:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:47:34 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gniewino środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:49:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:50:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz cześć obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:53 Projekt uchwały w sprawie określania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Gniewino w 2021 roku. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:52:30 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:54:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:55:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:05 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:59 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:41:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:43:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:46:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:50:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:53:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:56:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 11:17:28 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 11:23:23 Zatwierdzenie porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 12:30:24 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 12:54:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcie informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego CKSTiB za rok 2020. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:21:02 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2020 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:44:20 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:45:17 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:46:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026 XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:47:44 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolnego -Przedszkolnego w Gniewinie XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:49:03 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1, w Samorządowe Przedszkole w Gniewinie oraz utworzenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:50:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:51:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Perlino, gmina Gniewino. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:52:13 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Chynowie, gmina Gniewino. XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:53:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:54:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-06-17 13:55:24 Projekt uchwały w sprawie określania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określania wzoru deklaracji o dochodach z gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy XXV Sesja Rady Gminy Gniewino za