Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Gniewino

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Teresa Daniela Kaczmarek

Teresa Daniela Kaczmarek

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 121

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/4/2018 w sprawie powołania komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-26 16:26:53 Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Gniewino Sesja testowa za
2018-11-26 16:38:35 Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa za
2018-11-26 16:48:29 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 1 Sesja testowa za
2018-11-26 16:53:10 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 2 Sesja testowa za
2018-11-26 16:59:26 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 3 Sesja testowa za
2018-11-26 17:15:57 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 5 Sesja testowa za
2018-11-26 17:22:39 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 6 Sesja testowa wstrzymał się
2018-11-26 17:29:57 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 7 Sesja testowa za
2018-11-26 17:41:03 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 8 Sesja testowa za
2018-11-26 17:46:04 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 9 Sesja testowa za
2018-11-26 17:51:43 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 10 Sesja testowa za
2018-11-26 17:10:56 Projekt uchwały w sprawie -Druk Test nr 4 Sesja testowa za
2018-11-27 15:22:32 Uchwała w sprawie zmiany testu nr 1 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:11:41 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Gniewino. Sesja testowa II za
2018-11-27 15:14:54 Zatwierdzenie porządku obrad. Sesja testowa II za
2018-11-27 15:25:09 Uchwała w sprawie określenia programu testu nr 2 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:44:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia testu nr 4 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:50:27 Uchwała w sprawie przeprowadzenia testu nr 5 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:54:03 Uchwała w sprawie ograniczenia testu nr 6 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:58:29 Uchwała w sprawie przyjęcia testu nr 7 Sesja testowa II wstrzymał się
2018-11-27 16:00:46 Uchwała w sprawie rozwiązania testu nr 8 Sesja testowa II za
2018-11-27 16:04:37 Uchwała w sprawie podjętych działań do testu nr 9 Sesja testowa II za
2018-11-27 15:41:59 Uchwała w sprawie nadania testu nr 3 Sesja testowa II za
2018-11-29 13:07:43 Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:20:36 Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym dla przeprowadzenia głosowania tajnego Wiceprzewodniczących Rady Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:48:31 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:55:52 Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 13:59:11 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:07:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:11:33 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:19:34 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:26:06 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:29:27 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-11-29 14:34:08 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. II sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:07:18 Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:08:52 Zatwierdzenie porządku obrad. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:14:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2018. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2018-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:27:35 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 13:58:19 Projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Gniewino na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:00:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:02:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mierzyno w gminie Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2018-12-28 14:04:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Gniewinko, gmina Gniewino. III sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:04:11 Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:07:28 Zatwierdzenie porządku obrad. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:21:38 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:27:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:31:04 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:33:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:38:44 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Bychowo, Gniewino, Tadzino i Chynowie. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:41:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino, położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:44:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:48:43 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:52:30 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:56:36 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 13:59:11 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Gniewino do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Morskich. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-01-31 14:06:07 Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gniewino. IV sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:03:11 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:06:05 Zatwierdzenie porządku obrad V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:26:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewino, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino oraz uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:28:41 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:36:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:40:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Gniewino na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:43:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniewino na lata 2019-2021 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:45:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na rok 2019 V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:48:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geogezyjnego Salino w Gminie Gniewino. V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:51:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzebielinko w Gminie Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:55:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własość Gminy Gniewino nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-03-28 13:58:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino V sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:05:24 Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:06:41 Zatwierdzenie porządku obrad VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:19:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:22:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:26:14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:28:34 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:33:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:35:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:38:26 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:40:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:42:13 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie w 2018 roku VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-04-18 13:43:19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 rok VI sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:05:21 Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy Gniewino VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:08:29 Zatwierdzenie porządku obrad VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:08:04 Projekt Uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finasowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finasowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2018. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:12:34 Projekt uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:31:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:34:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:37:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:42:30 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:44:27 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:47:04 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2019r. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:49:12 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gniewino VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:50:57 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:52:37 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:54:32 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:56:35 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 13:58:27 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położej w obrębie geodezyjnym Gniewino. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-05-31 14:00:40 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:06:58 Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy Gniewino VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:34:58 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:40:36 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019 VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:44:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023 VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:46:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:48:15 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino.. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:50:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:53:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-06-26 13:10:17 Zatwierdzenie porządku obrad VIII sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:07:03 Zatwierdzenie porządku obrad. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:24:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:25:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:26:59 Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie wyboru Sołtysa w Sołectwie Bychowo oraz zarządzenia nowych wyborów. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:31:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-07-23 13:33:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. IX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:08:25 Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy Gniewino X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:09:34 Zatwierdzenie porządku obrad. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:32:10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:33:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:38:22 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:40:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Gniewino w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:43:15 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Salino w gminie Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:45:30 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Salinko w gminie Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:47:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:49:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:51:26 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:54:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Rybno. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-09-18 13:57:00 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gniewinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. X sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:05:08 Przyjęcie protokołu X sesji Rady Gminy Gniewino. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:06:37 Zatwierdzenie porządku obrad. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:28:19 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:30:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-10-10 13:39:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:10:42 Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy Gniewino. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:23:52 Zatwierdzenie porządku obrad. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:27:36 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2019. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:59:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2020. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:07:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:12:05 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gniewino. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:15:37 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 14:18:32 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rybno. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2019-12-30 13:29:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino na lata 2019 - 2023. XIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:10:17 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Gniewino. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:12:07 Zatwierdzenie porządku obrad. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:25:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wejherowo na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:29:24 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 20201) XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:30:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:32:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewino na lata 2019 -2022 z perspektywą do 2026 r." XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:34:53 Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2020r. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:37:03 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bychowo i Toliszczek (sołectwo Bychowo) na lata 2019-2026”. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-04-10 10:40:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kostkowo, gmina Gniewino. XV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:03:20 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Gniewino XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:05:02 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:33:22 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy7. Gniewino na rok 20201). XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:35:46 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata8. 2020-2026. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:43:06 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości miesięcznych diet przysługujących9. sołtysom sołectw w Gminie Gniewino. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:48:46 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gniewinku". XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-05-29 13:52:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy11. nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:06:30 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Gniewino. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:07:53 Zatwierdzenie porządku obrad. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 10:32:15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:11:20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino, przyjęcia informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finasowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2019. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:32:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2019r. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:55:38 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:57:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 11:59:51 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:04:59 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:09:19 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:15:34 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:16:43 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:19:58 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gniewino oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:21:25 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/127/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za opróżnianie pojemnika na odpady komunalne. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:25:07 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/245/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:28:21 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-06-26 12:31:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:02:40 Zatwierdzenie porządku obrad. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:01:20 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:25:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:26:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020- 2026. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:31:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Salinko, gmina Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-07-24 10:35:56 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Salinko oraz część obrębu geodezyjnego Mierzyno, gmina Gniewino. XVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:02:39 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Gniewino. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:04:35 Zatwierdzenie porządku obrad. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:19:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:20:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020 - 2026. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:30:33 Projekt uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1443G (Kolkowo- Rybno – odcinek od skrzyżowania z DP 1439G do skrzyżowania z DP 1446G o długości 4,413 km) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:34:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino (dz. nr 406). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:37:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:40:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Gminy Gniewino ( Salinko). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-09-23 13:42:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino (Kostkowo). XIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:05:27 Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:07:16 Zatwierdzenie porządku obrad. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:34:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:35:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:35:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:36:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gniewino na lata 2020-2024. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:37:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:38:22 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej - dz. nr 133 obręb geodezyjny Kostkowo do kategorii gminnych dróg publicznych. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:39:05 Projekt uchwały w sprawie: zmiany przebiegu drogi gminnej nr 107023G na terenie Gminy Gniewino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-10-29 13:39:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tadzino. XX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:01:15 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:02:56 Zatwierdzenie porządku obrad. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:31:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:32:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:35:18 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:37:33 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-11-27 13:43:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:01:51 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Gniewino. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:03:17 Zatwierdzenie porządku obrad. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:27:36 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 13:57:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:00:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2020. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:01:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2020-2026. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:07:17 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gniewino. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2020-12-29 14:10:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:11:52 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:13:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:27:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:29:38 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji stałej Rady Gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:32:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:44:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:47:34 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gniewino środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:49:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:50:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego część obrębu Kostkowo oraz cześć obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Salinko w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:51:53 Projekt uchwały w sprawie określania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Gniewino w 2021 roku. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:52:30 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzebielinko. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:53:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:54:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:55:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w gminie Gniewino. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-03-26 12:56:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. XXIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:05 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:01:59 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:41:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:43:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021-2026. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:46:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:50:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:53:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-04-16 11:56:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gniewino. XXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:02:55 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Gniewino XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:04:39 Zatwierdzenie porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:42:17 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021 XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:59:48 Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:02:01 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia p. Hannie Dudzik – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w sprawie dodatków energetycznych. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:03:38 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewino do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:05:04 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:06:44 Projekt Uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 107011G na terenie Gminy Gniewino. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:08:09 Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – dz. nr 8/1, 50/1, 51/1, obręb geodezyjny Tadzino do kategorii gminnych dróg publicznych. XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:10:04 Projekt Uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Gniewino i Rybno XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 14:11:59 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-09-06 13:53:19 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021- 2026 Uchwały XXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:07:44 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:10:03 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:44:16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:45:41 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:48:11 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:50:01 Projekt Uchwały sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:50:46 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 107028G. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:51:36 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:52:28 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:53:53 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:55:03 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-10-22 13:55:46 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:06:17 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:08:16 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:40:22 Projekt Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:41:44 Projekt Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:43:32 Projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie oraz nadania jednostce nowego statutu. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:44:31 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:45:23 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących własnością Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:46:25 Projekt Uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Gniewino uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:47:38 Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Gniewino (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 września 2016 r. poz. 3211) XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:48:30 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości poprzez nowe ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:49:49 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Salino w gminie Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:50:48 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 na terenie Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:51:53 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:54:03 Projekt Uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:56:04 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 13:57:58 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gniewino. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 14:00:15 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-11-23 14:01:12 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:01:43 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Gniewino. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:02:47 Zatwierdzenie porządku obrad. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:21:56 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:24:18 Projekt Uchwały w w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewino. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-22 14:23:14 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:24:09 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Gniewino. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:25:15 Zatwierdzenie porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:49:06 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2021. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 13:50:46 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2021 - 2026. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:11:33 Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022 - 2026. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:31:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2021-12-28 14:33:55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:25:39 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:27:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:09:26 Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-04-28 13:12:17 Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:10:49 Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Gniewino XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:11:39 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:26:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022 XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:28:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:31:45 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gniewinie. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:34:30 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/279/2022 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewinie XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:37:52 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2022r. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-05-20 11:39:48 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXXV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:11:39 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:17:10 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 13:56:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 14:35:05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2021, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka za rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:05:50 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:21:39 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2022. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:22:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:24:59 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:25:59 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Chynowie w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:26:43 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Perlino w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-06-29 15:27:25 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXXVI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:13:56 Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:14:57 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:42:29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:43:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:47:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Gniewino z dnia 6 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:48:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:51:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:55:16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:57:12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bychowo, Gniewino, Strzebielinko i Toliszczek w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:58:55 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 10:59:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-07-29 11:01:55 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Rybno w gminie Gniewino. XXXVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:17:21 Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:18:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:36:20 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:38:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:39:42 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 „Rokiem Energetyki Odnawialnej w Gminie Gniewino”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-08-31 13:40:49 Projekt uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Gminy Gniewino poprzez kształtowanie postaw proekologicznych w ramach dotacji celowych „ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:10:31 Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:11:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:21:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:22:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:25:23 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:27:30 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:28:46 Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gniewinie. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:31:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewino”. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:32:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Chynowie na lata 2022 – 2028”. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:34:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, przynależnych do nich pomieszczeń, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu lub jego sprzedaży. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-09-28 13:36:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rybno. XXXIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:10:15 Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gniewino. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:11:26 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:14:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-10-04 10:16:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XXXX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:06:32 Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Gniewino. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:07:44 Zatwierdzenie porządku obrad. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:35:43 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:37:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:39:46 Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny”. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:41:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:43:03 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewino na lata 2023 – 2027. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-03 14:44:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:09:18 Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Gniewino. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:10:45 Zatwierdzenie porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:29:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:30:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:33:00 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:35:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:38:14 Projekt uchwały w w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:41:09 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:44:13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębina w gm. Gniewino. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:45:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strzebielinek XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:48:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:51:13 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-11-29 13:52:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XLII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-12 13:08:30 Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Gniewino XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-12 13:09:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-12 13:13:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-12 13:15:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:19:34 Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:20:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:28:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2022. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:30:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2022-2028. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 13:39:34 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023 - 2028. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:42:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023 XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:55:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 14:59:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:01:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Czymanowo w gminie Gniewino. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:03:19 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewino XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:06:10 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:09:44 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:12:48 Projekt uchwały w w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:14:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2022-12-29 15:15:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości XLIV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:11:28 Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:12:31 Zatwierdzenie porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:51:22 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:52:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 13:55:33 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2023. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:08:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Gniewino a Gminą Gogolin. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:11:46 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 . XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:13:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dębina w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:15:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Strzebielinek w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:17:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:19:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:21:35 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bychowo, Gniewino, Strzebielinko i Toliszczek w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:23:20 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-02-16 14:25:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewino. XLV Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:09:32 Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Gniewino. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:17:54 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:20:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:22:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-09 14:23:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:11:21 Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gniewino XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:22:34 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:23:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:26:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego proponowanego przebiegu linii kolejowej do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino na odcinku przez obszar Gminy Gniewino. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:28:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:29:59 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2023 rok”. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:31:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-03-31 13:41:37 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gniewinie. XLVII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:10:22 Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:11:18 Zatwierdzenie porządku obrad. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:41:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewino na rok 2023. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:43:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:45:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bychowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:46:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chynowie. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:46:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czymanowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:47:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:48:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kostkowo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:48:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lisewo. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:49:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzynko. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:49:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzyno. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:50:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nadole. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:50:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Perlino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:51:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rybno. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:52:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tadzino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:53:55 Projekt uchwały w sprawie członkostwa Gminy Gniewino w Stowarzyszeniu Bursztynowy Pasaż. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:56:29 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2023 roku. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 13:57:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniewino. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-05-19 14:00:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. XLVIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 12:41:26 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Gniewino XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 12:42:33 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:02:50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:25:41 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022, przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewino oraz przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, i Biblioteka za rok 2022. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 13:52:19 Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Gniewino z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2022. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:17:54 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:20:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:22:57 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Tadzino w gminie Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:24:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gniewino w gminie Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:25:53 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej we wsi Gniewino, gmina Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:26:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu geodezyjnego Gniewino, gmina Gniewino. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-06-28 14:28:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. XLIX Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:12:42 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:14:05 Zatwierdzenie porządku obrad. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:39:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:42:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:45:20 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:48:44 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gniewino . L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:49:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Mierzyno w gminie Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:51:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:55:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Gniewino nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:56:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Gniewino prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mierzyno. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-08-08 13:58:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino. L Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 13:35:05 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 13:36:04 Zatwierdzenie porządku obrad. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:08:04 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:11:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:13:40 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego minimalną liczbę miejsc do parkowania i wprowadzenie zapisu „nie dotyczy” w miejsce „wyklucza się” - uwaga uwzględniona LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:14:37 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej i dopuszczenie wytwarzania energii elektrycznej - uwaga uwzględniona LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:15:33 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o zmianę ustalenia projektu planu określającego stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości terenu i wprowadzenie stawki 0% w miejsce 30% - uwaga uwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:16:17 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego zakazu zabudowy - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:17:19 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:18:43 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego zakazu zabudowy w celu umożliwienia realizacji zagrody gospodarstwa rolnego - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:19:35 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi o usunięcie ustalenia projektu planu dotyczącego istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną - uwaga nieuwzględniona. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:20:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-09-27 14:23:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nadole w gminie Gniewino. LI Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:21:42 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Gniewino LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:23:20 Zatwierdzenie porządku obrad. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:45:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:47:01 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:48:51 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:50:36 Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gniewino. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:52:03 Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:53:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:55:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słuszewo w gminie Gniewino. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-01 13:56:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości. LII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:18:37 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Gniewino LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:20:36 Zatwierdzenie porządku obrad. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:47:10 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gniewino w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2023. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:48:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2023-2028. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 13:55:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 14:18:17 Projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Gniewino na rok 2024. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2023-12-28 14:20:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru gminy Gniewino. LIII Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-01-23 13:15:28 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Gniewino. LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:34:05 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gniewino LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:37:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewino na 2024 rok” LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:40:19 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:43:01 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024 LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-01-23 13:44:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028 LIV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:11:29 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Gniewino. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:12:32 Zatwierdzenie porządku obrad. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:25:49 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:27:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:30:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniewino oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gniewino na rok 2024. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:33:42 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewino”. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:36:27 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewino”. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:39:17 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:41:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego Programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców gminy Gniewino. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za
2024-03-15 13:44:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości. LV SESJA RADA GMINY GNIEWINO za